algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fitnesscentrum Artisport Versie –  maart 2023

Artikel 1 Abonnementsvorm

 1. De overeengekomen abonnementsvormen binnen Artisport zijn 4 weken (flex abonnement) of 52 weken.
 2. In de kosten voor een basis abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen; het trainen in de (cardio)fitnessruimte, het gebruik van de sanitaire voorzieningen.
 3. Het gebruik van de faciliteiten en eventuele add-ons is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
 4. Bij inschrijving dient er éénmalig een betaling te geschieden van € 20,00 voor administratiekosten en aanschaf van een TAG. Bij een Premium abonnement koopt de medeweggebruiker een TAG €5,00 In geval van verlies van de TAG wordt er € 5,00 in rekening gebracht.
 5. Familie abonnement. Bij een familie abonnement dient er éénmalig een betaling te geschieden van € 20,00 voor administratiekosten en een TAG. Ieder gezinslid koop een TAG €5,00
  In geval van verlies van de TAG wordt er wederom €5,00 in rekening gebracht.

Artikel 2 Abonnementsduur en beëindiging

 1. Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van 4 weken (flex abonnement) of 52 weken welke is vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier of in de Tablet. Deze minimale abonnementsduur gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, ook vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
 2. De wederpartij is gerechtigd het abonnement te doen eindigen tijdens de 1e 14 dagen vanaf de ingangsdatum. Met inachtneming dat de dagen waarbij gebruik is gemaakt van de faciliteiten en of ADDS betaald dienen te worden.
 3. Indien het lidmaatschap eerder wordt gestart dan de ingangsdatum van de overeenkomst en de wederpartij dus een aantal dagen eerder gebruik kan gaan maken van de faciliteiten van Artisport, verschuift de ingangsdatum van de overeenkomst naar de daadwerkelijke startdatum.
 4. Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het lid worden beëindigd. Indien de wederpartij zijn abonnement wil beëindigen tegen het einde van de minimale abonnementsduur is het bepaalde in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van overeenkomstige toepassing.
 5. De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt één betaaltermijn (4 volle weken), gerekend vanaf de eerstvolgende geldende betalingsdatum en waarbij een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend.
 6. Opzegging van een volledig betaald abonnement door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle termijn (4 volle weken) en een eventuele achterstand dient in één keer contant/pin of per éénmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een getekende opzegging waarna het lid de opzegtermijn en eventuele achterstand per direct dient te voldoen. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd, mits deze ook op deze manier zijn aangenomen.
 7. Opzegging van abonnement met een automatische incasso door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle termijn (4 volle weken) en een eventuele achterstand dient in één keer contant/pin of per éénmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een getekende opzegging waarna Fitnesscentrum Artisport de verschuldigde contributie van 4 weken en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een automatische incasso. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd.
 8. Schriftelijk opzeggen dient altijd ‘per brief’ te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde bevestigd door Artisport. Indien de wederpartij aan Artisport een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van abonnementsgelden, zal deze, nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken.
 9. Indien opzegging niet conform artikel 2.5, 2.6, en 2.7 plaatsvind, wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
 10. Tot de einddatum van het abonnement kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de eventuele trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald (zie ook artikel 1.4, 2.9 en 3.2)
 11. Vooraf betaalde contributiegelden en resterende abonnementsgelden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging worden niet gerestitueerd. Opgebouwde trainingstegoeden kunnen niet worden verrekend met openstaande en/of achterstallige contributiegelden (zie ook artikel 2.9 en 3.2)
 12. Bij verhuizing verder dan 15 km van Fitnesscentrum Artisport vandaan kan de overeenkomst tussentijds beëindigd worden, met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken. Dit kan alleen op vertoon van inschrijving bij de nieuwe gemeente. Eventuele vooruitbetaalde contributie zal na een herberekening terugbetaald worden.
 13. Indien het voor de wederpartij als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte verdere sportbeoefening onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst beëindigd worden. Indien mogelijk zal hiervoor naar een doktersverklaring gevraagd kunnen worden.
 14. Bij het aangaan geldt een minimale lidmaatschap periode van 4 (flex abonnement) of 52 weken hierna is wederpartij gerechtigd iedere 4 weken het abonnement stop te zetten. Indien wederpartij later besluit weer een nieuwe periode aan te gaan geld wederom de minimale periode van 4 of 52 weken alvorens wederpartij recht heeft op de 4 weken opzegtermijn.

Artikel 3 Wijzigen van de Basis abonnementsvorm en Arti Add-Ons

 1. De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd indien anders word bepaald door de directie.
 2. Indien gekozen voor het jeugd abonnement zal er bij bereiken van het 17e levensjaar de resterende contractperiode automatisch worden omgezet naar een volwassenen lidmaatschap met de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven.
 3. Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, kan de abonnementsvorm op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd, mits daarbij een overgangstermijn van 4 volle weken in acht wordt genomen, waarbij achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van het abonnement bepalend is en waarbij het gewijzigde abonnement gedurende een periode van 4 weken na de ingangsdatum van deze wijziging niet kan worden beëindigd c.q. opgezegd. Eventuele trainingstegoeden moeten door de datum van de wijziging zijn ingehaald; na deze datum komen de resterende sporttegoeden te vervallen. (zie ook artikel 2.9 en 2.0).
 4. Fitnesscentrum Artisport behoud zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te verhogen en zal deze wijziging tijdig kenbaar maken.
 5. Afgesloten actieprijzen gelden enkel voor de afgesloten abonnementsduur. Na de afgesloten perioden gelden automatisch de normale door Artisport gehanteerde tarieven.
 6. Met uitzondering van prijsverhogingen op basis van de wet of de cpi, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Deze mogelijkheid geldt tevens niet op het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties.
 7. Met inachtneming van de 4 wekelijks geldende opzegtermijn van de Arti-add ons, kan de Arti- service op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd.
 8. Bij constatering van misbruik van de Groepsles en/of EGYM Add-on zal er € 25,00 boete in rekening worden gebracht. Reservering van groepslessen is verplicht evenals tijdig afmelden bij het niet kunnen deelnemen.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

 1. Bij een blessure langer dan 4 weken of in geval van zwangerschap, dient de wederpartij bij de receptie een ziekmeldingsformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van Fitnesscentrum Artisport wordt het abonnement tijdelijk stopgezet.
 2. De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting.
 3. Bij een automatisch incasso abonnement wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
 4. Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijden door de directie van Fitnesscentrum Artisport bevestigd.

Artikel 5 abonnementskosten en regelgeving

 1. Het gekozen abonnement en verschuldigde bedrag dient vooruit te worden voldaan. Betaling per 4 weken is mogelijk tegen betaling van een toeslag van € 0,50 per vier weken, hiervoor dient het SEPA Incasso formulier ondertekend te worden.
 2. a Indien wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Artisport door ondertekening van het SEPA machtigingsformulier, een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten en – of een eenmalige afschrijving voor afgenomen consumpties, stortingen of extra diensten of producten.
 3. Indien betaling plaatsvind d.m.v. automatische incasso, dan zal deze 4 wekelijks worden uitgevoerd. Wederpartij dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank / of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd zal er een 1e herinneringsnota worden verzonden voor de tweede herinneringsnota en voor elke daaropvolgende herinneringsnota worden € 5,00 aan storno c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij een volledig betaald abonnement of abonnement met automatische incasso dient de eerste abonnementsperiode, inclusief administratiekosten a € 20,00 vooruit te worden betaald dit is incl. onze toegangstag. Indien het abonnement word verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onverminderd administratiekosten verschuldigd. Vanaf de 2e, en daar op volgende herinnering(en) zal € 5,00 in rekening worden gebracht. Indien de wederpartij om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Fitnesscentrum Artisport de wederpartij van zijn betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 4.
 5. Bij het gezinsabonnement dienen er minimaal 3 personen deel te nemen aan het abonnement. Bij het gezinsabonnement is 1 persoon hoofd abonnementhouder, eventuele Arti-ADDS kunnen persoonsgebonden worden toegevoegd maar worden ten alle tijden bij de hoofd abonnementhouder van de rekening afgeschreven. Minimale deelname leeftijd kinderen binnen een Family abonnement is 12 jaar. Vanaf 21 jaar is deelname aan het Family abonnement niet meer mogelijk en dient er een individueel lidmaatschap te worden afgesloten.
 6. Doelgroep 12 tot en met 14 jaar. Jeugd van 12 tot 14 jaar is gebruik van de cardio apparatuur op de benedenverdieping enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
 7. Jeugd van 14 jaar is zelfstandig gebruik van de cardio & life-fitness apparatuur toegestaan op de benedenverdieping tot 19.00 uur en in het weekend. Na 19.00 is trainen enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
 8. Doelgroep vanaf 16 jaar en ouder. Jeugd vanaf 16 jaar is toegestaan zelfstandig te trainen en deel te nemen aan groepslessen.
 9. Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor gepast gedrag binnen het fitnesscentrum. Daarnaast zijn zij verplicht een intake af te nemen, om verantwoordelijk sporten te kunnen handhaven. De intake kost €20,00 en dient bij de inschrijving voldaan te worden. Voor jeugd tot en met 16 jaar is de intake gratis. Bij ongewenst gedrag zoals o.a. groepsvorming, geluidoverlast, vandalisme, dominante of seksuele uitlatingen e.d. kan de toegang tot het fitnesscentrum worden geweigerd. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaat door het niet naleven van de regelementen wordt in alle gevallen op de wederpartij verhaald. Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle tijden verantwoordelijk gesteld worden bij achterstanden van betaling en deze verhaald zullen worden op de ouders/voogd net als de eventuele bijkomende incassokosten.
 10. Tijdens vakantie en feestdagen van de wederpartij en/of Artisport dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald Het is mogelijk om voor een vakantieperiode van minimaal 4 weken, met een maximum van 12 weken het abonnement te bevriezen. De betaling zal tijdens die periode worden bevroren en het contract zal verlengd worden met de totale afwezige periode.
 11. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de directie het recht om de wederpartij de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
 12. Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging gerestitueerd.
 13. Indien Fitnesscentrum Artisport genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd van de vervallen rente, als mede de gerechtelijke kosten en de kosten van ten uitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op basis van die uitspraak als beëindigd beschouwd.
 14. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd hij gehouden is aan de overeengekomen gelden aan Fitnesscentrum Artisport Veldhoven te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak dan ook, ook niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie. .

Artikel 6 acties en Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van 14 dagen heeft de wederpartij de mogelijkheid om deze overeenkomst te herroepen. Met inachtneming dat wederpartij de dagen waarin hij lid is geweest dient te voldoen. De eventuele verschuldigde deelbetaling zal hiermee worden verrekent.
 2. Indien u gebruik heeft gemaakt van een van onze acties en wegens verhuizing de complete contractperiode niet heeft voldaan dan heeft u feitelijk gezien geen recht op de actieperiode en wordt deze dus verrekend bij opzegging met de duur van de actieperiode.

Artikel 7 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Fitnesscentrum Artisport wegens vergoeding van kosten, schade en , als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolgen van sportbeoefening of het gebruik v.d. accommodatie, als ook het verliezen van kleding en/of voorwerpen.
 2. De wederpartij verklaart hierbij dat sport onderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn / haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem/haar zelf worden gedragen.
 3. Fitnesscentrum Artisport is niet aansprakelijk voor diefstal en / of verlies van persoonlijke eigendommen in het fitnesscentrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. De medewerker kan bij twijfel het verzoek weigeren, en vragen om een aankoop bon of eigendomsakte.
 4. De wederpartij vrijwaart Fitnesscentrum Artisport voor alle aanspraken van derden uit hoofden van de in dit artikel bedoelde schade en/of kosten.
 5. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Fitnesscentrum Artisport geen invloed heeft, nog redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Artisport ontslagen van haar verplichtingen uit hoofd van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door wederpartij geleden schade op Fitnesscentrum Artisport vorderen.

Artikel 8 Openingstijden

De openingstijden/bemand uren van het fitnesscentrum worden vastgesteld door de directie van Artisport. Indien deze wijzigen zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. publicatie in het fitnesscentrum. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal het fitnesscentrum onbemand zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten. Indien de wederpartij zich hier niet mee kan verenigen, dient hij het abonnement conform Artikel 2 van deze voorwaarden dienen op te zeggen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie van vooraf /reeds betaalde abonnementsgelden.

ARTIKEL 9 Orde, huisregels en instructievoorschriften

 1. Gebruik van de faciliteiten van Artisport gebeurt geheel op eigen risico. Artisport accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schades in welke vorm dan ook.
 2. Met het ondertekenen van het lidmaatschap contract geeft de wederpartij te kennen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden Artisport. De Algemene voorwaarden en contract zijn bij inschrijving via de mail verstuurd.
 3. Bij Diefstal of vernieling zal Artisport zijn camerabeelden gebruiken voor bewijsvoering en altijd aangifte doen bij de politie.
 4. Het misbruiken en of beschadigen van het aanwezige materiaal en apparatuur, beledigende taal, bedreigend, aanstootgevend of gewelddadig gedrag jegens personeel en of leden van Artisport zijn niet toegestaan. Dit soort gedragingen kunnen leiden tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. Alle gevolgschades aan materiaal en apparatuur worden op de veroorzaker verhaald.
 5. In de sportruimtes dient u te allen tijden in correcte sportkleding te zijn gekleed.
 6. Heren dragen tijdens het trainen een shirtje met mouwen.
 7. Een handdoek tijdens het sporten is verplicht.
 8. Het is verboden te telefoneren in de fitnessruimte en groepsleszalen.
 9. Het is niet toegestaan om magnesium in welke vorm dan ook te gebruiken tijdens het trainen.
 10. Na gebruik van de cardio apparatuur dient deze weer schoon worden gemaakt.
 11. Dumbells,schijven, gewichten en halters niet laten vallen tijdens de training.
 12. Schijven, dumbells en klein materiaal dienen na gebruik correct opgeruimd te worden.
 13. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat de wederpartij enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Per de beëindigingdatum van het abonnement wordt tevens de toegang tot de faciliteiten van het fitnesscentrum ontzegd.
 14. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en of geweld in het fitnesscentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.
 15. Groepsvorming binnen Artisport is verboden.
 16. Artisport bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en de wederpartij dient zich daar naar individueel te richten.
 17. De wederpartij dient zich te houden aan de door Artisport vastgelegde regelementen orde, huisregels en instructie voorschriften. Bij overtreding van deze regelementen is Artisport gerechtigd de wederpartij de toegang van het fitnesscentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot vermindering van abonnementsgelden of teruggaven. Eventuele schade die ontstaan door het niet naleven van de regelementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 10 Wijziging in NAW gegevens

Wijzigingen in NAW gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Artisport de persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Artisport.

Artikel 11 Wetbescherming persoonsgegevens en AVG.

Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Artisport strikt vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de wederpartij omgaan. De persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wederpartij hier toestemming voor geeft en uitgezonder het ter incasso uit handen geven van een openstaande vordering aan het gerechts deurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend fitness advies. U kunt deze avg terugvinden op onze website en deze zal als aparte bijlage mee worden gestuurd/gegeven bij inschrijving. Uiteraard kunt u deze verklaring ten alle tijden opvragen bij de receptie van Artisport.

Artikel 12, 24/7 sporten tijdens onbemande uren

 1. Onbemand sporten houdt in dat men d.m.v. een verstrekte toegangspas/tag gebruik kan maken van de toegankelijke fitnessruimtes en apparatuur zonder dat er een medewerker van Artisport in het pand aanwezig is, gedurende vooraf vastgestelde tijdstippen. Onbemand sporten bij Artisport is geheel op eigen risico.
 2. Bent u alleen aan het sporten dan dient u voor uw eigen veiligheid een van de aanwezige keycords met alarmknop te dragen. Deze hangen bij de noodknop ter hoogte van de ingang. In geval van nood kunt u de knop indrukken en wordt de desbetreffende verantwoordelijke op de hoogte gesteld.
 3. Tijdens het onbemand sporten bij Artisport is het bij u dragen van een mobiele telefoon verplicht.
 4. Met camera’s worden continu opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden indien nodig aan justitie overhandigd. Alle camera beelden worden 3 weken bewaard en daarna overschreven.
 5. Onbemand sporten is mogelijk vanaf 17 jaar.
 6. Bij een betalingsachterstand van meer dan 1 periode vervalt de toegang en kan men niet meer onbemand sporten.
 7. Artisport behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tot het onbemand sporten in te trekken zonder dat restitutie plaatsvindt.
 8. Per bezoek tijdens onbemande uren dient u met uw persoonlijk toegewezen Arti pas de deur te openen.
 9. Het meenemen van leden of niet leden met uw pas is niet toegestaan. Bij het toch binnenlaten van (niet) leden wordt er direct een boete van € 350,- bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet bij eventueel onrechtmatig gebruik van uw pas als gevolg van verlies of diefstal, mits u dit binnen 5 dagen aan ons heeft gemeld.
 10. Gevolgen van storingen in/aan het toegangssysteem en of fitnessapparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 11. De bestaande huisregels en voorwaarden blijven onveranderd van toepassing.
 12. Bij het gebruik van de noodknop en/of paniekknop op de keycords wordt de verantwoordelijke persoon opgeroepen om met spoed naar Artisport te komen. Bij misbruik hiervan worden kosten in rekening gebracht van €100,- en wordt de pas van de persoon in kwestie ingenomen.
 13. Het sporten met een handdoek is verplicht.
 14. Tussen 06.15 en 07.15 uur kan er geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen i.v.m. schoonmaak werkzaamheden.

 

 

Veiligheidsvoorschriften:

 1. Door het aanvragen en gebruiken van de Artisport deurtoegang bent u ervan op de hoogte dat er 24 uurs (video en geluid) bewaking plaatsvindt. Deze opnames worden 3 weken bewaard waarna ze worden overschreven.
 2. U mag geen bezoekers tijdens de onbemande uren toegang verlenen, ook mag u leden die hun Artisport pas zijn vergeten geen toegang verlenen.
 3. Alle ramen en deuren dienen gesloten te blijven, het openen van ramen en deuren is niet toegestaan.
 4. U dient de apparatuur te gebruiken conform geldende regels en aanwijzingen. Schade aan het eigendom van Artisport in welke vorm dan ook worden verhaald op de personen die deze schade veroorzaken.
 5. Ernstige defecten aan materiaal en of apparatuur welke een veilig gebruik voorkomen dienen per direct gemeld te worden en deze defecte apparatuur mag vervolgens niet worden gebruikt om letsel te voorkomen.
 6. U bent verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker bent van hoe apparatuur gebruikt dient te worden, dient u tijdens de bemande uren een afspraak te maken met een van de instructeurs zodat deze u kan uitleggen hoe u de apparatuur veilig kunt gebruiken.
 7. In geval van een noodsituatie bent u verplicht dit via de noodknop te melden bij desbetreffende verantwoordelijke. Er zal dan een spraakverbinding tot stand komen.
 8. Het gebruik van de kleedkamers geschiedt op eigen risico, daar wij hier geen cameratoezicht mogen hanteren en dus uw veiligheid niet kunnen bewaken.
 9. U dient zich aan alle in het pand aanwezige veiligheidsmeldingen te houden. In het bijzonder dient u uitsluitend apparatuur te gebruiken waarvan u de werking en veiligheidsvoorschriften kent.
 10. Het zelfstandig gebruik maken van apparatuur die uit veiligheidsoogpunt bedoeld is voor 2 gebruikers is niet toegestaan.
 11. Leden met klachten (fysiek en of mentaal) en/of een medisch verleden doen er goed aan om eerst hun huisarts te raadplegen voordat men gebruik gaat maken van onze service onbemand sporten.
 12. Leden met klachten in welke vorm dan ook doen er goed aan om nooit alleen gebruik te maken van het onbemand sporten maar dit samen met iemand anders te doen vanwege de veiligheid.
 13. Bij levensbedreigende situatie zoals bijv. een hartstilstand dient men eerst alarmnummer 112 te bellen middels de telefoon bij de balie. Tevens dient u de noodknop in te drukken om de club verantwoordelijke te verwittigen. Vervolgens bekommert u zich over het slachtoffer en begint u met het verlenen van eerste hulp in zoverre u daartoe in staat bent.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Artisport voorgelegd.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Het lid verklaart dat hij de algemene voorwaarden deze heeft gelezen en begrepen, alsook dat deze integraal op de met Artisport gesloten overeenkomst van toepassing worden verklaard.

Klik hier onder voor het pdf bestand van onze algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden Fitnesscentrum Artisport Versie maart 2023

Scroll naar boven