ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Fitnesscentrum Artisport Versie –  juli 2023

Artikel 1: Abonnementsvorm

 1. De overeengekomen abonnementsvormen binnen Artisport zijn vier weken (flex abonnement) of 52 weken.
 2. In de kosten voor een basis, flex en samen abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen; het trainen in de (cardio)fitnessruimte, het gebruik van de sanitaire voorzieningen, 24/7 sporten en gebruik van sauna. Bij een All-in abonnement zijn de add-ons: Egym, live lessen en massagestoel inbegrepen.
 3. Het gebruik van de faciliteiten en eventuele add-ons is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
 4. Bij inschrijving dient er eenmalig een betaling te geschieden van €20,00 voor administratiekosten en aanschaf van een TAG. Bij een samen abonnement koopt de medegebruiker ook een TAG (€5,00). In geval van verlies van de TAG wordt er €5,00 in rekening gebracht.
 5. Bij een familie abonnement dient er eenmalig een betaling te geschieden van €20,00 voor administratiekosten en een TAG. Ieder gezinslid koop een TAG (€5,00). In geval van verlies van de TAG wordt er wederom €5,00 in rekening gebracht.

Artikel 2: Abonnementsduur en beëindiging

 1. Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van vier weken (flex abonnement) of 52 weken, welke is vermeld en overeengekomen. Deze minimale abonnementsduur gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
 2. De wederpartij is gerechtigd het abonnement te doen eindigen tijdens de eerste 14 dagen vanaf de ingangsdatum. Met inachtneming dat de dagen waarbij gebruik is gemaakt van de faciliteiten en of add-ons betaald dienen te worden.
 3. Indien het lidmaatschap eerder wordt gestart dan de ingangsdatum van de overeenkomst en de wederpartij dus een aantal dagen eerder gebruik kan gaan maken van de faciliteiten van Artisport, verschuift de ingangsdatum van de overeenkomst naar de daadwerkelijke startdatum.
 4. Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het lid worden beëindigd. Indien de wederpartij zijn abonnement wil beëindigen tegen het einde van de minimale abonnementsduur is het bepaalde in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van  toepassing.
 5. De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt één betaaltermijn (vier volle weken), gerekend vanaf de eerstvolgende geldende betalingsdatum en waarbij een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend.
 6. Opzegging van een volledig betaald abonnement door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van één volle termijn (vier volle weken) en een eventuele achterstand dienen in één keer contant/pin of per eenmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie. Bij een getekende opzegging dient het lid de opzegtermijn en eventuele achterstand per direct te voldoen. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd.
 7. Opzegging van een abonnement door de wederpartij met een automatische incasso dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van één volle termijn (vier volle weken) en een eventuele achterstand dienen in één keer contant/pin of per eenmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een getekende opzegging, waarna Artisport de verschuldigde contributie van vier weken en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een automatische incasso.
 8. Schriftelijk opzeggen dient altijd ‘per brief’ te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde bevestigd per e-mail door Artisport. Indien de wederpartij aan Artisport een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van abonnementsgelden zal deze, nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken.
 9. Indien opzegging niet conform artikel 2.5, 2.6, en 2.7 plaatsvindt, wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
 10. Tot de einddatum van het abonnement kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten.
 11. Vooraf betaalde contributiegelden en resterende abonnementsgelden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging, worden niet gerestitueerd. Opgebouwde trainingstegoeden kunnen niet worden verrekend met openstaande en/of achterstallige contributiegelden (zie ook artikel 2.9 en 3.2)
 12. Bij verhuizing verder dan 15 km van Artisport vandaan kan de overeenkomst tussentijds beëindigd worden, met inachtneming van de opzegtermijn van vier weken. Dit kan alleen op vertoon van inschrijving bij de nieuwe gemeente. Eventuele vooruitbetaalde contributie zal na een herberekening terugbetaald worden.
 13. Indien het voor de wederpartij, als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, verdere sportbeoefening onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst beëindigd worden. Mogelijk zal hiervoor naar een doktersverklaring gevraagd kunnen worden.
 14. Bij het aangaan geldt een minimale lidmaatschap periode van vier (flex abonnement) of 52 weken. Hierna is de wederpartij gerechtigd iedere vier weken het abonnement stop te zetten. Indien de wederpartij later besluit weer een nieuwe periode aan te gaan, geldt wederom de minimale periode van vier of 52 weken alvorens de wederpartij recht heeft op de vier weken opzegtermijn.

Artikel 3: Wijzigen van de Basis abonnementsvorm en Arti Add-Ons

 1. De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd indien anders wordt bepaald door de directie.
 2. Indien gekozen voor het jeugd abonnement, zal er bij bereiken van het 17e levensjaar de resterende contractperiode automatisch worden omgezet naar een volwassenen lidmaatschap met de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven.
 3. Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, kan de abonnementsvorm op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd mits daarbij een overgangstermijn van vier volle weken in acht wordt genomen, waarbij achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van het abonnement bepalend is en waarbij het gewijzigde abonnement gedurende een periode van vier weken na de ingangsdatum van deze wijziging niet kan worden beëindigd c.q. opgezegd.
 4. Artisport behoudt zich het recht voor om op één januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te verhogen en zal deze wijziging tijdig kenbaar maken.
 5. Afgesloten actieprijzen gelden enkel voor de afgesloten abonnementsduur. Na de afgesloten duur gelden automatisch de normale door Artisport gehanteerde tarieven.
 1. Met inachtneming van de vier wekelijks geldende opzegtermijn van de Arti add-ons, kan de service op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd.
 2. Bij constatering van misbruik van de groepsles, massagestoel en/of EGYM add-on zal er €25,00 boete in rekening worden gebracht. Reservering van groepslessen is verplicht evenals tijdig afmelden bij het niet kunnen deelnemen.

Artikel 4: Tijdelijk stopzetten van het abonnement

 1. Bij een blessure langer dan vier weken of in geval van zwangerschap, dient de wederpartij bij de receptie een ziekmeldingsformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van Artisport wordt het abonnement tijdelijk stopgezet.
 2. De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting.
 3. Bij een abonnement met automatische incasso, wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
 4. Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door de directie van Artisport bevestigd.

Artikel 5: Abonnementskosten en regelgeving

 1. Het gekozen abonnement en verschuldigde bedrag dient vooruit te worden voldaan. Betaling per vier weken is mogelijk tegen betaling van een toeslag van €0,50 per vier weken, hiervoor dient het SEPA Incasso formulier ondertekend te worden.
 2. Indien de wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Artisport door ondertekening van het SEPA machtigingsformulier een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten en/of een eenmalige afschrijving voor afgenomen consumpties, stortingen of extra diensten of producten.
 3. Indien betaling plaatsvindt d.m.v. automatische incasso, dan zal deze vierwekelijks worden uitgevoerd. De wederpartij dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank/girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd zal er een eerste herinneringsnota worden verzonden. Voor de tweede herinneringsnota en voor elke daaropvolgende herinneringsnota worden €5,00 aan storno c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij een volledig betaald abonnement of abonnement met automatische incasso dient de eerste abonnementsperiode, inclusief administratiekosten (€20,00), vooruit te worden betaald. Dit is inclusief onze TAG. Indien het abonnement wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij administratiekosten verschuldigd. Vanaf de tweede en daarop volgende herinnering(en) zal €5,00 in rekening worden gebracht.
 5. Bij het familie abonnement dienen er minimaal drie personen deel te nemen aan het abonnement. Bij het familie abonnement is één persoon hoofdabonnementhouder. Eventuele add-ons kunnen persoonsgebonden worden toegevoegd, maar worden ten alle tijde bij de hoofdabonnementhouder van de rekening afgeschreven. De minimale leeftijd voor deelname binnen een familie abonnement is 12 jaar. Vanaf 21 jaar is deelname aan het familie abonnement niet meer mogelijk en dient er een individueel lidmaatschap te worden afgesloten.
 6. Voor jeugd van 12 tot 14 jaar is gebruik van de fitness enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
 7. Voor jeugd vanaf 14 jaar is zelfstandig gebruik van de cardio & life-fitness apparatuur toegestaan op de benedenverdieping tot 19.00 uur en in het weekend. Na 19.00 is trainen enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
 8. Voor jeugd vanaf 16 jaar is het toegestaan om zelfstandig te trainen en deel te nemen aan groepslessen.
 9. Voor alle jeugd onder de 18 jaar geldt dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gedrag binnen het fitnesscentrum. Daarnaast zijn zij verplicht een intake af te nemen, om verantwoordelijk sporten te kunnen handhaven. De intake kost €20,00 en dient bij de inschrijving voldaan te worden. Voor jeugd tot en met 16 jaar is de intake gratis. Bij ongewenst gedrag zoals o.a. groepsvorming, geluidoverlast, vandalisme, dominante of seksuele uitlatingen e.d. kan de toegang tot het fitnesscentrum worden geweigerd. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaat door het niet naleven van de reglementen wordt in alle gevallen op de wederpartij verhaald. Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk gesteld worden bij achterstanden van betaling en deze verhaald zullen worden op de ouders/voogd net als de eventuele bijkomende incassokosten.
 10. Tijdens vakantie en feestdagen van de wederpartij en/of Artisport dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald. Het is mogelijk om voor een vakantieperiode van minimaal vier weken, met een maximum van 12 weken, het abonnement te bevriezen. De betaling zal tijdens die periode worden bevroren en het contract zal verlengd worden met de totale afwezige periode.
 11. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft de directie het recht om de wederpartij de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
 12. Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging worden gerestitueerd.
 13. Indien Artisport genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd van de vervallen rente, als mede de gerechtelijke kosten en de kosten van ten uitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op basis van die uitspraak als beëindigd beschouwd.
 14. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij gehouden is aan de overeengekomen gelden aan Artisport te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak dan ook, niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

Artikel 6: Acties en bedenktijd

 1. De wederpartij heeft herroepingsrecht. Dit houdt in dat de overeengekomen overeenkomst binnen 14 dagen geannuleerd mag worden. Met inachtneming dat de wederpartij de dagen waarin hij lid is geweest dient te voldoen. De eventuele verschuldigde deelbetaling zal hiermee worden verrekend.
 2. Indien u gebruik heeft gemaakt van een van onze acties en wegens verhuizing de complete contractperiode niet heeft voldaan, dan heeft u feitelijk gezien geen recht op de actieperiode en wordt deze, met duur van de actieperiode, verrekend bij opzegging.

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De wederpartij verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Artisport wegens vergoeding van kosten, schade, ongeval of letsel, opgelopen ten gevolgen van sportbeoefening of het gebruik van het fitnessapparatuur van Artisport als ook het verliezen van kleding en/of voorwerpen.
 2. De wederpartij verklaart hierbij dat sporten en gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is. De kosten van enig ongeval of letsel worden door hem/haar zelf gedragen.
 3. Artisport is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het fitnesscentrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. De medewerker kan bij twijfel het verzoek weigeren en vragen om een aankoopbon of eigendomsakte.
 4. De wederpartij vrijwaart Artisport voor alle aanspraken uit anderen hoofde van de in dit artikel bedoelde schade en/of kosten.
 5. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Artisport geen invloed heeft, die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Artisport ontslagen van haar verplichtingen van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door wederpartij geleden schade op Artisport vorderen.

Artikel 8: Openingstijden

 1. De openingstijden/bemande uren van Artisport worden vastgesteld door de directie van Artisport. Indien deze wijzigen zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. publicatie in het fitnesscentrum. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen, zal het fitnesscentrum onbemand zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten. Indien de wederpartij zich hier niet mee kan verenigen, dient hij het abonnement conform Artikel 2 van deze voorwaarden op te zeggen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie van vooraf /reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9: Orde, huisregels en instructievoorschriften

 1. Gebruik van de faciliteiten van Artisport gebeurt geheel op eigen risico. Artisport accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook.
 2. Met het ondertekenen van het contract geeft de wederpartij te kennen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Artisport. De Algemene voorwaarden en het contract zijn bij inschrijving via de mail verstuurd.
 3. Bij diefstal of vernieling zal Artisport zijn camerabeelden gebruiken voor bewijsvoering en altijd aangifte doen bij de politie.
 4. Het misbruiken en/of beschadigen van het aanwezige materiaal en apparatuur, beledigende taal, bedreigend, aanstootgevend of gewelddadig gedrag jegens personeel en of leden van Artisport zijn niet toegestaan. Dit soort gedragingen kunnen leiden tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. Alle gevolgschade aan materiaal en apparatuur worden op de veroorzaker verhaald.
 5. In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn.
 6. Heren dragen tijdens het trainen een shirt met mouwen.
 7. Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht.
 8. Het is verboden te telefoneren in de fitnessruimte en groepsleszalen.
 9. Het is niet toegestaan om magnesium in welke vorm dan ook te gebruiken tijdens het trainen.
 10. Na gebruik van de cardio apparatuur dient deze weer schoon te worden gemaakt.
 11. Dumbells, schijven, gewichten en halters niet laten vallen tijdens de training.
 12. Dumbells, schijven en klein materiaal dienen na gebruik correct opgeruimd te worden.
 13. Het is niet toegestaan om alcohol, drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Per de beëindigingsdatum van het abonnement wordt tevens de toegang tot de faciliteiten van het fitnesscentrum ontzegd.
 14. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in het fitnesscentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.
 15. Groepsvorming binnen Artisport is verboden.
 16. Het is niet toegestaan om met pasgeboren baby’s te trainen in de fitness of lessen te volgen. Ook niet als er gebruik wordt gemaakt van een draagzak of kinderwagens.
 17. Artisport bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en de wederpartij dient zich daar individueel naar te richten.
 18. De wederpartij dient zich te houden aan de door Artisport vastgelegde reglementen, orde, huisregels en instructievoorschriften. Bij overtreding van deze reglementen is Artisport gerechtigd de wederpartij de toegang van het fitnesscentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot vermindering van abonnementsgelden of teruggaven. Eventuele schade die ontstaan door het niet naleven van de reglementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 10: Wijziging in NAW gegevens

 1. Wijzigingen in NAW gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Artisport. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Artisport.

Artikel 11: Wetbescherming persoonsgegevens en AVG.

 1. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Artisport strikt vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de wederpartij omgaan. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij de wederpartij hier toestemming voor geeft en het ter incasso uit handen geven van een openstaande vordering aan het gerechtsdeurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend fitness advies. U kunt deze AVG terugvinden op onze website en deze zal als aparte bijlage mee worden gestuurd/gegeven bij inschrijving. Uiteraard kunt u deze verklaring te allen tijde opvragen bij de receptie van Artisport.

Artikel 12: 24/7 sporten tijdens onbemande uren

 1. Onbemand sporten houdt in dat men d.m.v. een verstrekte toegangspas/TAG gebruik kan maken van de toegankelijke fitnessruimtes en apparatuur zonder dat er een medewerker van Artisport in het pand aanwezig is, gedurende vooraf vastgestelde tijdstippen. Onbemand sporten bij Artisport is geheel op eigen risico.
 2. Bent u alleen aan het sporten, dan dient u voor uw eigen veiligheid een van de aanwezige keycords met alarmknop te dragen. Deze hangen bij de noodknop ter hoogte van de ingang. In geval van nood kunt u de knop indrukken en wordt de desbetreffende verantwoordelijke op de hoogte gesteld.
 3. Tijdens het onbemand sporten bij Artisport is het bij u dragen van een mobiele telefoon verplicht.
 4. Met camera’s worden continu opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden indien nodig aan justitie overhandigd. Alle camerabeelden worden drie weken bewaard en daarna overschreven.
 5. Onbemand sporten is mogelijk vanaf 17 jaar.
 6. Bij een betalingsachterstand van meer dan één periode vervalt de toegang en kan men niet meer onbemand sporten.
 7. Artisport behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tot het onbemand sporten in te trekken zonder dat restitutie plaatsvindt.
 8. Per bezoek tijdens onbemande uren dient u met uw persoonlijk toegewezen pas of TAG de deur te openen.
 9. Het meenemen van leden of niet-leden met uw pas is niet toegestaan. Bij het toch binnenlaten van (niet) leden wordt er direct een boete van €350,- bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet bij eventueel onrechtmatig gebruik van uw pas als gevolg van verlies of diefstal, mits u dit binnen vijf dagen aan ons heeft gemeld.
 10. Gevolgen van storingen in/aan het toegangssysteem en/of fitnessapparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 11. De bestaande huisregels en voorwaarden blijven onveranderd van toepassing.
 12. Bij het gebruik van de noodknop en/of paniekknop op de keycords wordt de verantwoordelijke persoon opgeroepen om met spoed naar Artisport te komen. Bij misbruik hiervan worden kosten in rekening gebracht van €100,- en wordt de pas van de persoon in kwestie ingenomen.
 13. Het sporten met een handdoek is verplicht.
 14. Tussen 06.15 en 07.15 uur kan er geen gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden.

Artikel 13: Veiligheidsvoorschriften

 1. Door het aanvragen en gebruiken van de Artisport deurtoegang bent u ervan op de hoogte dat er 24 uurs (video en geluid) bewaking plaatsvindt. Deze opnames worden drie weken bewaard waarna ze worden overschreven.
 2. U mag tijdens de onbemande uren geen toegang verlenen aan bezoekers, ook mag u leden die hun Artisportpas zijn vergeten geen toegang verlenen.
 3. Alle ramen en deuren dienen gesloten te blijven, het openen van ramen en deuren is niet toegestaan.
 4. U dient de apparatuur te gebruiken conform geldende regels en aanwijzingen. Schade aan eigendom van Artisport in welke vorm dan ook worden verhaald op de personen die deze schade veroorzaken.
 5. Ernstige defecten aan materiaal en of apparatuur welke een veilig gebruik voorkomen, dienen per direct gemeld te worden en deze defecte apparaten mogen vervolgens niet worden gebruikt om zo letsel te kunnen voorkomen.
 6. U bent verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker bent van hoe apparatuur gebruikt dient te worden, dient u tijdens de bemande uren een afspraak te maken met een van de instructeurs zodat deze u kan uitleggen hoe u de apparatuur veilig kunt gebruiken.
 7. In geval van een noodsituatie bent u verplicht dit via de noodknop te melden bij de desbetreffende verantwoordelijke. Er zal dan een spraakverbinding tot stand komen.
 8. Het gebruik van de kleedkamers geschiedt op eigen risico, daar wij hier geen cameratoezicht mogen hanteren en dus uw veiligheid niet kunnen bewaken.
 9. U dient zich aan alle in het pand aanwezige veiligheidsmeldingen te houden. In het bijzonder dient u uitsluitend apparatuur te gebruiken waarvan u de werking en veiligheidsvoorschriften kent.
 10. Het zelfstandig gebruik maken van apparatuur, die uit veiligheidsoogpunt bedoeld is voor twee gebruikers, is niet toegestaan.
 11. Leden met klachten (fysiek en/of mentaal) en/of een medisch verleden doen er goed aan om eerst hun huisarts te raadplegen voordat men gebruik gaat maken van onze service onbemand sporten.
 12. Leden met klachten in welke vorm dan ook doen er goed aan om nooit alleen gebruik te maken van het onbemand sporten maar dit samen met iemand anders te doen vanwege de veiligheid.
 13. Bij levensbedreigende situaties zoals bijv. een hartstilstand dient men eerst alarmnummer 112 te bellen middels de telefoon bij de balie. Tevens dient u de noodknop in te drukken om de club verantwoordelijke te verwittigen. Vervolgens bekommert u zich over het slachtoffer en begint u met het verlenen van eerste hulp in zoverre u daartoe in staat bent.

Artikel 14: Gebruik Artisport Wellness

 1. Van onze sauna’s kunt u onbeperkt gebruikmaken, indien u een abonnement bij ons hebt. Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van de sauna als u niet heeft gesport, maar puur wilt ontspannen.
 2. Het dragen van badkleding is verplicht.
 3. Voor gebruik van de sauna dient u te douchen.
 4. Tijdens de onbemande uren is er geen toegang tot de sauna.
 5. De massagestoelen zijn te gebruiken bij het abonnement All-in of los als add-on aan te schaffen. Per dag mag er één keer gebruik van gemaakt worden.
 6. Bij gebruik van de massagestoel graag in schone kleding plaatsnemen. I.v.m. hygiëne niet met bezwete kleding plaatsnemen in de stoel.
 7. Zowel het betreden van de sauna als het gebruiken van de massagestoelen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Artisport voorgelegd.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Het lid verklaart dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen, alsook dat deze integraal op de met Artisport gesloten overeenkomst van toepassing worden verklaard.
Scroll naar boven