algemene voorwaarden

Artikel 1 Abonnementsvorm
1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
1.2 In de kosten voor een basis abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen; het trainen in de (cardio)fitnessruimte, het gebruik van de sanitaire voorzieningen.
1.3 Het gebruik van de faciliteiten en eventuele ADDS is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
1.4 Bij inschrijving dient er éénmalig een betaling te geschieden van € 20,00 voor administratiekosten en € 15,00 voor borg van het lidmaatschap pas. In geval van verlies van de pas wordt er wederom € 15,00 in rekening gebracht.
1.5 Family abonnement. Bij een family abonnement dient er éénmalig een betaling te geschieden van € 20,00 voor administratiekosten en € 15,00 borg per lidmaatschap pas. Ieder gezinslid ontvangt een eigen persoonlijke lidmaatschap pas. In geval van verlies van de pas wordt er wederom € 15,00 in rekening gebracht.

Artikel 2 Abonnementsduur en beëindiging 
2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor de duur welke is vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier. Deze minimale abonnementsduur gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, ook vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
2.1a De wederpartij is gerechtigd het abonnement te doen eindigen tijdens de 1e 21 dagen vanaf de ingangsdatum. Met inachtneming dat de dagen waarbij gebruik is gemaakt van de faciliteiten en of ADDS betaald dienen te worden.
2.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt gestart dan de ingangsdatum van de overeenkomst en de wederpartij dus een aantal dagen eerder gebruik kan gaan maken van de faciliteiten van Artisport, verschuift de ingangsdatum van de overeenkomst naar de daadwerkelijke startdatum.
2.3a Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het lid worden beëindigd of opgezegd. Indien de wederpartij zijn abonnement wil opzeggen tegen het einde van de minimale abonnementsduur is het bepaalde in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van overeenkomstige toepassing.
2.4 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt één betaaltermijn (4 volle weken), gerekend vanaf de eerstvolgende geldende betalingsdatum en waarbij een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend.
2.5 Opzegging van een contant abonnement door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle termijn (4 volle weken) en een eventuele achterstand dient in één keer contant of per éénmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna het lid de opzegtermijn en eventuele achterstand per direct dient te voldoen. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd.
2.6 Opzegging van een automatisch door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle termijn (4 volle weken) en een eventuele achterstand dient in één keer contant of per éénmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna Fitnesscentrum Artisport de verschuldigde contributie van 4 weken en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal innen door middel van een automatische incasso. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd.
2.7 Schriftelijk opzeggen dient altijd ‘aangetekend’ te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door Artisport. Indien de wederpartij aan Artisport een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van abonnementsgelden, zal deze, nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken.
2.8 Indien opzegging niet conform artikel 2.5, 2.6, en 2.7 plaatsvind, wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2.9 Tot de einddatum van het abonnement kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de eventuele trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald (zie ook artikel 1.4, 2.9 en 3.2)
2.10 Vooraf betaalde contributiegelden en resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging worden niet gerestitueerd. Opgebouwde trainingstegoeden kunnen niet worden verrekend met openstaande en/of achterstallige contributiegelden (zie ook artikel 1.4, 2.9 en 3.2)
2.11 Bij verhuizing verder dan 15 km van Fitnesscentrum Artisport vandaan kan de overeenkomst beëindigd worden, met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken. Dit kan alleen op vertoon van inschrijving bij de nieuwe gemeente. 
2.12 Indien het voor de wederpartij als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte verdere sportbeoefening onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst beëindigd worden. Hiervoor dient een doktersverklaring overhandigd te worden.
2.13 Zoals op de voorzijde van het inschrijfformulier is aangegeven, ontvangt u een ‘korting’ op de contributie naar gelang er een langere abonnementsperiode wordt afgesloten. 
2.14 Bij het aangaan geldt een minimale lidmaatschap periode van 12 weken hierna is wederpartij gerechtigd iedere 4 weken het abonnement stop te zetten. Indien wederpartij later besluit weer een nieuwe periode aan te gaan geld wederom de minimale periode van 12 weken alvorens wederpartij recht heeft op de 4 weken opzegtermijn.

Artikel 3 Wijzigen van de Basis abonnementsvorm en Arti-ADDS
3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd indien anders word bepaald door de directie.
3.1a Indien gekozen voor het jeugd abonnement zal er bij bereiken van het 18e levensjaar de resterende contractperiode automatisch worden omgezet naar een volwassenen lidmaatschap met de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven.
3.1b Bij het bereiken van het 60e levensjaar zal het abonnement automatisch worden omgezet naar een voordeliger 60+ lidmaatschap met de daarvoor op dat moment geldende voorwaarden en tarieven.
3.2 Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, kan de abonnementsvorm op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd, mits daarbij een overgangstermijn van 4 volle weken in acht wordt genomen, waarbij achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van het abonnement bepalend is en waarbij het gewijzigde abonnement gedurende een periode van 4 weken na de ingangsdatum van deze wijziging niet kan worden beëindigd c.q. opgezegd. Eventuele trainingstegoeden moeten door de datum van de wijziging zijn ingehaald; na deze datum komen de resterende sporttegoeden te vervallen. (zie ook artikel 1.4, 2.9 en 2.0).
3.3 Fitnesscentrum Artisport behoud zich het recht voor om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijzen te verhogen met maximaal 5% en zal deze wijziging tijdig kenbaar maken.
3.3a Afgesloten actieprijzen gelden enkel voor de afgesloten abonnementsduur. Na de afgesloten perioden gelden automatisch de normale door Artisport gehanteerde tarieven.
3.4 Indien een prijsverhoging plaatsvind, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Deze mogelijkheid geldt niet op het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of prijsaanpassingen vanuit de wet.
3.5 De Arti-ADD kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.
3.6 Met inachtneming van de geldende opzegtermijn van de Arti-ADD, kan de Arti-ADD op verzoek van de wederpartij worden gewijzigd.
3.7 Bij constatering van misbruik van de Groepsles ADD zal er € 25,00 boete in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
4.1 Bij een blessure langer dan 4 weken of in geval van zwangerschap, dient de wederpartij bij de receptie een ziekmeldingsformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van Fitnesscentrum Artisport wordt het abonnement tijdelijk stopgezet.
4.2 De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting.
4.3 Bij een automatisch incasso abonnement wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.4.3a Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijden door de directie van Fitnesscentrum Artisport schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum dat de tijdelijke stopzetting vervalt. Wenst de wederpartij langer gebruik te maken v.d. blokkade dan dient de wederpartij dat 10 dagen voor het verstrijken van de tijdelijke stopzetting schriftelijk te melden bij Fitnesscentrum Artisport.

Artikel 5 abonnementskosten en regelgeving
5.1a Het gekozen abonnement en verschuldigde bedrag dient vooruit te worden voldaan. Betaling per 4 weken is mogelijk tegen betaling van een toeslag van € 0,50 per maand, hiervoor dient het SEPA Incasso formulier ondertekend te worden.
5.1b Indien wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Artisport door ondertekening van het SEPA machtigingsformulier, een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten en – of een eenmalige afschrijving voor afgenomen consumpties, stortingen of extra diensten of producten. 
5.2 Indien betaling plaatsvind d.m.v. automatische incasso, dan zal deze 4 wekelijks worden uitgevoerd. Wederpartij dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank / of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd zal er een 1e herinneringsnota   worden verzonden voor de tweede herinneringsnota en voor elke daaropvolgende herinneringsnota worden € 5,00 aan storno c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.
5.3 Bij een contante betaling dient de abonnementsperiode, inclusief administratiekosten a € 20,00 en borg a € 15,00 vooruit te worden betaald. Indien het abonnement word verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onverminderd € 2,50 administratiekosten voor de 1e herinnering € 5,00 voor elke daaropvolgende herinnering nota verschuldigd. Indien de wederpartij om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Fitnesscentrum Artisport het lid van zijn betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 4.
5.4 Bij het gezinsabonnement dienen er minimaal 3 personen deel te nemen aan het abonnement. Bij het gezinsabonnement is 1 persoon hoofd abonnementhouder, eventuele Arti-ADDS kunnen persoonsgebonden worden toegevoegd maar worden ten alle tijden bij de hoofd abonnementhouder van de rekening afgeschreven.Minimale deelname leeftijd kinderen binnen een Family abonnement is 12 jaar. Vanaf 21 jaar is deelname aan het Family abonnement niet meer mogelijk en dient er een individueel lidmaatschap te worden afgesloten. 
5.4a Doelgroep 12 tot en met 14 jaar Jeugd van 12 tot en met 14 jaar is gebruik van de cardio apparatuur op de benedenverdieping enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder.
5.4b Jeugd van 14 jaar is zelfstandig gebruik van de cardio & life-fitness apparatuur toegestaan op de benedenverdieping tot 19.00 uur en in het weekend. Na 19.00 is trainen enkel toegestaan onder begeleiding van een ouder. 
5.4c Doelgroep vanaf 16 jaar en ouder. Jeugd vanaf 16 jaar is toegestaan zelfstandig te trainen en deel te nemen aan groepslessen.
5.4d Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor gepast gedrag binnen het fitnesscentrum. Daarnaast zijn zij verplicht een intake af te nemen, om verantwoordelijk sporten te kunnen handhaven. Voor de intake wordt €15,00 in rekening gebracht en dient bij de inschrijving voldaan te worden. Bij ongewenst gedrag zoals o.a. groepsvorming, geluidoverlast, vandalisme, dominante of seksuele uitlatingen e.d. zal de toegang tot het fitnesscentrum worden geweigerd. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaat door het niet naleven van de regelementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald. Voor alle jeugd jonger dan 18 jaar geldt dat de ouders ten alle tijden verantwoordelijk gesteld worden bij achterstanden van betaling en deze verhaald zullen worden op de ouders/voogd net als de eventuele bijkomende incassokosten. 
5.5 Tijdens vakantie en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald. Bij een vakantieperiode van langer dan 28 dagen is de mogelijkheid om vrienden gebruik te laten maken van het abonnement. Daartoe moet wederpartij en vriend samen een formulier invullen bij de receptie. Ook is het mogelijk het abonnement tijdelijk te bevriezen met een maximum van 3 maanden. De betaling zal tijdens die periode worden opgeschort en het contract zal verleng worden met de totale afwezige periode.
5.6 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de directie het recht om de wederpartij de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. 
5.7 Indien de wederpartij het niet eens is met een afschrijving, kan hij binnen een maand het bank of girokantoor opdracht geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag. 
5.8 Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging gerestitueerd.
5.9 Indien Fitnesscentrum Artisport genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd van de vervallen rente, als mede de gerechtelijke kosten en de kosten van ten uitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op rekening hiervan als beëindigd beschouwd.
5.10 De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd hij gehouden is aan de overeengekomen gelden aan Fitnesscentrum Artisport Veldhoven te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak dan ook, ook niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie. 
5.11 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van Fitnesscentrum Artisport als zij genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag. 

Artikel 6 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 21 dagen gedurende deze overeenkomst heeft de wederpartij de mogelijkheid om deze overeenkomst te herroepen. Met inachtneming dat wederpartij de dagen waarin hij lid is geweest dient te voldoen. 

Artikel 7 Veiligheid en aansprakelijkheid
7.1 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Fitnesscentrum Artisport wegens vergoeding van kosten, schade en interesse, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolgen van sportbeoefening of het gebruik v.d. accommodatie, als ook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen. 
7.2 De wederpartij verklaart hierbij dat sport onderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn / haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem /haar zelf worden gedragen.
7.3 Fitnesscentrum Artisport is niet aansprakelijk voor diefstal en / of verlies van persoonlijke eigendommen in het fitnesscentrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
7.4 De wederpartij vrijwaart Fitnesscentrum Artisport voor alle aanspraken van derden uit hoofden van de in dit artikel bedoelde schade, kosten en interesse.
7.5 De wederpartij meldt medische contra-indicatie voor fitness aan Fitnesscentrum Artisport.
7.6 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Fitnesscentrum Artisport geen invloed heeft, nog redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Artisport ontslagen van haar verplichtingen uit hoofd van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door wederpartij geleden schade op Fitnesscentrum Artisport vorderen. 

Artikel 8 Openingstijden
De openingstijden van het fitnesscentrum worden vastgesteld door de directie van Artisport. Indien deze wijzigen zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. publicatie in het fitnesscentrum. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal het fitnesscentrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten. Indien de wederpartij zich hier niet mee kan verenigen, dient hij het abonnement conform Artikel 2 van deze voorwaarden dienen op te zeggen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie van vooraf /reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9 Algemene huisregels
9.1 In de sportruimtes dient u te allen tijden in correcte sportkleding te zijn gekleed. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek en een bidon voor drinken tijdens het sporten is verplicht. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft wederpartij te kennen de volledige huisregels verstrekt bij dit inschrijfformulier te hebben begrepen.
9.2 Voor gebruikmaking van de andere faciliteiten dient het vastgestelde huisreglement te worden nageleefd, zoals dat in betreffende ruimtes is opgehangen. 
9.3 Artisport bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en de wederpartij dient zich daar naar individueel te richten.
9.4 De wederpartij onderwerpt zich aan de door Artisport vastgelegde regelement en leeft deze na op straffe van verwijdering uit en / of ontzegging van toegang tot de faciliteiten van Artisport, een en ander ter beoordeling van Artisport. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaan door het niet naleven van de regelementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald. 

Artikel 10 Orde/instructievoorschriften
10.1 Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat de wederpartij enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Per de beëindigingdatum van het abonnement wordt tevens de toegang tot de faciliteiten van het fitnesscentrum ontzegd.
10.2 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en of geweld in het fitnesscentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd. 
10.3 De wederpartij dient zich te houden aan de door Artisport gegeven instructies en vastgelegde regelementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, discipline en gebruik van de parkeerplaatsen. Bij overtreding van deze instructies of regelementen is Artisport gerechtigd de wederpartij de toegang van het fitnesscentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot vermindering van abonnementsgelden of teruggaven. 
10.4 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde regelementen, wordt in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 11 Wijziging in NAW gegevens
Wijzigingen in NAW gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Artisport de persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Artisport.

Artikel 12 Wetbescherming persoonsgegevens
Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal Artisport strikt vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de wederpartij omgaan. De persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wederpartij hier toestemming voor geeft en uitgezonder het ter incasso uit handen geven van een openstaande vordering aan het gerechts deurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend fitness advies. 

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Artisport voorgelegd. 
13.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
13.3 Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Artisport te accepteren.

Scroll naar top