Privacy policy

Art. 1
Artisport verklaart dat zij de grootste zorg besteedt aan het beschermen van de privégegevens, waaronder de beeltenis (foto), het geloof, ras, overtuiging, het beroep, de medische staat en seksuele geaardheid, van alle bij haar ingeschreven leden.

Art. 2
Artisport zal nooit enige informatie over haar leden met derden delen dan wel deze informatie laten bewerken, noch anderszins ter beschikkingstellen, in welke zin of hoedanigheid ook, tenzij het betreffende lid daartoe voorafgaand schriftelijk/per e-mail/digitaal hiervoor de toestemming aan Artisport heeft gegeven.

Art. 3
Artisport zal niemand van haar leden zonder diens’ uitdrukkelijke toestemming aanwenden voor enige vorm van promotie uit welke hoofde of voor welk doel dan ook.

Art. 4
Deelname aan commerciële of publieke activiteiten is voor geen enkel lid verplicht.

Art. 5
Artisport maakt in haar vestiging gebruik van beveiliging middels camerabewaking. Tenzij door politie of justitie anders wordt bepaald, worden deze beelden maximaal 48 uur bewaard en worden daarna vernietigd. Deze beelden bevinden zich niet in het bereik van derden, noch kunnen deze beelden door derden worden bereikt. De bewaking dient zowel ter bescherming van de goederen en eigendommen van Art-Sport tegen inbraak, schade en geweldpleging, alsook dient deze camerabeveiliging ter bescherming van de leden tegen geweldpleging, diefstal, verlies, vernieling van de eigendommen van lijf en goed van haar leden.

Art. 6
Met oog op eventuele commerciële of educatieve uitingen van/door Artisport is het mogelijk dat op de locatie van Artisport, dan wel buiten haar locatie, televisie- of radio opnamen worden gemaakt, respectievelijk fotografische of journalistieke opnamen worden gemaakt. Voor het geval zich een dergelijk event zoals hiervoor genoemd, op of buiten de locatie van Artisport zal voordoen, zal Artisport hiervan altijd minimaal drie voorafgaande dagen via haar website de leden in kennis stellen. Het betreffende lid heeft dan de keuze om op dat moment de sportschool of de betreffende locatie wel of niet te betreden. Mocht het lid in weerwil van deze aankondiging toch besluiten om gedurende deze radio, TV of journalistieke events naar de locatie van Artisport te komen, dan wel op de aankondiging hiervan door Artisport niet reageren, dan kan het lid van Artisport geen volledige bescherming van de privacy claimen (waaronder het verschijnen van de beeltenis van het alsdan aanwezige lid gedurende commerciële-, educatieve -, journalistieke-, fotografische-, radio- of TV opnamen.

Art. 7
Mocht Artisport, waaronder middels een van haar personeelsleden of medewerkers een fotografische afbeelding worden gemaakt, zal dit personeel/medewerker altijd de toestemming vragen van alle op dat moment aanwezige leden. Leden die hiertegen bezwaar uiten kunnen dan tijdelijk ter zijde stappen zodat zij niet op de betreffende foto worden afgebeeld.

Art. 8
Artisport is nooit aansprakelijk voor een schending van de privacy van haar leden, indien deze aantasting van privacy door leden van Artisport onderling wordt begaan.

Art. 9
Artisport benadrukt dat elk afzonderlijk lid zelf onverkort verantwoordelijk en/of aansprakelijk blijft voor een aantasting van zijn of haar privacy voor zover het lid hierin op basis van eigen handelen zelf de hand heeft gehad c.q. niet naar de situatie heeft gehandeld zoals men dat op dat moment van het betreffende lid had mogen verwachten.

Art. 10
Artisport gebruikt in haar organisatie professionele hardware en legale softwareprogramma’s, waaronder virusscanners, waarmee de zaakvoering van de onderneming en de bescherming van privacy van de bij haar aangesloten leden het best worden gewaarborgd.

Art. 11
Uit hoofde van de geldende bepalingen van de AVG (Richtlijn ter verplichting van de Privacybescherming) verlangt Artisport van alle bij haar organisatie betrokken derden, zoals bepaalde dienstdienstverleners, adviseurs e.d., een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin zij aan Artisport toezeggen de privacy van alle bij laatstgenoemde aangesloten leden te zullen waarborgen, voor het geval deze derden hiervan uit hoofde van de uitvoering van hun kerntaak jegens Artisport hiervan onverhoopt mochten kennis nemen, zulks onder oplegging van sancties en aansprakelijkheid die zij ingeval van schending jegens Artisport alsdan hebben te ondergaan.

Art. 12
Indien een lid van mening is dat zijn of haar privacy direct of indirect is aangetast, dient het betreffende lid hiervan onverwijld middels e-mail gemotiveerde opgave te doen bij de directie van Artisport, zodat laatstgenoemde op gepaste wijze kan reageren of maatregelen kan ondernemen.

Art. 13
De inhoud van deze bepalingen gelden voor zowel de leden van Artisport, als ook voor het personeel of de medewerkers van Artisport en zijn ten aanzien van elk van hen op gelijke basis van toepassing.

Art. 14
Deze Privacyverklaring is opgemaakt overeenkomstig de strekking van de AVG. Waarin deze regeling daarin onverhoopt mocht tekortschieten beoogt zij zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij de huidige vigeur van de AVG.

Art. 15
Deze Privacyverklaring wordt door Artisport digitaal aan haar leden verstuurd, met verzoek deze voor akkoord aan te vinken en direct middels mail aan Artisport te retourneren. Deze Privacy Verklaring is bij de administratie van Artisport ook in een papieren versie beschikbaar. Bij eerste aanvraag kan deze aldaar, onder vermelding van naam en lidmaatschapsnummer, voor akkoord worden ondertekend en ingediend.

Leden die deze Privacyverklaring niet voor akkoord ondertekenen, kunnen geen aanspraak maken op de beschermingsbepalingen zoals die in deze specifieke regeling zijn opgenomen.

Scroll naar boven