Artisport Protocol Outdoor

Artisport protocol “samen verantwoord sporten”:

Artisport werkt toe naar verantwoord buiten sporten. Hierbij nemen we het maatschappelijk belang in acht om mensen zo snel mogelijk, in een gecontroleerde en veilige omgeving, weer te laten sporten en bewegen.

Artisport heeft daarom een SAMEN verantwoord sporten protocol opgesteld voor sporters & medewerkers.

Social distancing

Het spreiden van de sporters gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen sporters onderling en tussen medewerkers en sporters. We kunnen hierin de 1,5 meter regel probleemloos ten uitvoer brengen. Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker

Protocol Bepalingen voor medewerkers Artisport:

1. Hygiëneregels hangen bij de ingang en buiten in een stoepbord.

2. Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).

3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering.

4. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.

5. Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril).

6. Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten gedesinfecteerd blijven worden. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, e.d. zo regelmatig mogelijk.

7. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de outdoor area van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

8. Geef medewerkers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

9. Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

10. Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.

11. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd

Voor de sporters:

1. Houd 1,5 meter afstand.

2. Aanmelden bij receptie u ontvangt een toegangsmunt om maximaal 1 uur te komen sporten.

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

4. Vermijd het openbaar vervoer.

5. Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie, zie openingstijden Artisport.

6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

8. Schud geen handen.

9. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

10. Ga voorafgaand aan het bezoek Artisport thuis naar het toilet.

11. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.

12. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

Samen gezond en verantwoord sporten!

Artisport protocol “responsible exercising together”:

Artisport works towards responsible outdoor exercising. In doing so, we take into account the social importance of getting people to exercise again as soon as possible, though in a controlled and safe environment. Therefor Artisport has drawn up a protocol for responsible exercising TOGETHER, for both members & employees. 

Social distancing

Spreading members during the entire visit. Minimizing contact between members but also between members and employees. We can easily implement the 1.5 meter rule. There is never any direct physical contact between member and employee.

Protocol Provisions for Artisport employees:

1. Hygiene rules are placed at the entrance and in a pavement sign outside.

2. Rules for members are available on the website (pop-up and / or homepage).

3. Make sure everyone can keep a distance of 1.5 meters by dosing and routing.

4. Activities of which the nature of the work allows it, are done from home.

5. If necessary, provide personal protective equipment (mask, gloves, glasses).

6. Ensure maximum hygiene, especially the pin terminal, door knobs and other contact surfaces must be disinfected regularly. Also clean objects that can be touched by members and visitors such as trashcans, etc. as much as possible.

7. Give employees detailed instructions on how to implement the protocol in the outdoor area of ​​the sports facility.

8. Instruct employees to hold members responsible for inappropriate behavior in violation of the rules.

9. Work in permanent teams as much as possible.

10. Ensure enforcement of the rules in and around the company.

11. If any updates are made to these agreements, they will be communicated as soon as possible

For the members:

1. Always keep 1.5 meters distance.

2. Register at the reception. You will receive an admission ticket to exercise for a maximum of 1 hour.

3. Visit us alone or with people from your household.

4. Avoid public transport.

5. Do not arrive earlier to the club than the communicated start times, see opening hours Artisport.

6. Stay at home if you have any of the following complaints: colds, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, increased temperature (>38 ° C).

7. Stay at home if someone in your house has a fever ( >38 ° C) and / or shortness of breath.

8. Do not shake hands.

9. Always follow the directions of the personnel.

10. Go to the toilet at home before visiting Artisport.

11. Wash your hands with soap for at least 20 seconds before your visit.

12. Leave immediately after finishing your exercise

Healthy and responsible exercising together!

Share this post

Scroll naar boven

WORD NU LID!

SPORT 4 WEKEN GRATIS!

INCL. GRATIS GOODIEBAG MET HANDDOEK EN BIDON