Artisport steun campagne

ENGLISH VERSION BELOW

Beste,

Zoals velen anderen hebben ook jullie gisteren waarschijnlijk de persconferentie m.b.t. het Corona virus gezien. Hieruit is gebleken dat de regering ons vooralsnog helaas geen versoepeling biedt op de eerder genomen maatregel, de sportscholen pas per 1 september te heropenen.

Hierbij heeft premier Rutte echter wel duidelijk aangegeven dat hij in gesprek is met de sportscholen om de mogelijkheden voor een eventuele eerdere heropening te bekijken.

Door deze uitspraak zijn wij enigszins hoopvol gestemd en is het onze stille verwachting dat wij wellicht per 1 juli de deuren van onze beide clubs weer mogen openen.

Door alle voorbereidingen waar wij de afgelopen tijd ontzettend hard aan hebben gewerkt, staan wij met het hele team paraat om zo snel mogelijk te kunnen herstarten, uiteraard met inachtneming van alle veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM.

Artisport is samen met andere lokale ondernemers een begrip in Veldhoven en Meerhoven. De situatie waarin wij momenteel leven als gevolg van de Corona crisis treft ons allemaal hard. Zoals u zich waarschijnlijk wel kunt voorstellen, heeft het tijdelijk stop zetten van alle lidmaatschappen vanaf 16 maart ingrijpende gevolgen voor het voortbestaan en daarmee de toekomst van ons bedrijf.  

Het spreekt voor zich dat wij er alles aan zullen blijven doen om ervoor te zorgen dat onze teamleden hun geliefde baan kunnen behouden en onze trouwe, zeer gewaardeerde leden hun vaste plek om te kunnen sporten, maar wij zouden hierbij nu wel uw hulp nodig hebben.

De laatste berichtgeving en de eerder genomen beslissingen vanuit de regering hebben er helaas toch toe geleid dat wij geen andere mogelijkheid meer zien dan een “STEUN UW CLUB” campagne op te zetten. Wij bieden u hierbij de keuze uit de volgende twee opties:

Optie 1: Artisport Family

Ik steun Artisport voor 100 %! Ik help Artisport en haar teamleden graag om deze moeilijke periode door te komen. Ik kies ervoor om vanaf 1 juni het lidmaatschapsgeld volledig te blijven betalen en zie af van verdere compensatie.

Optie 2: Ik bevries mijn lidmaatschap

Ik zie helaas geen mogelijkheid Artisport te ondersteunen en kies ervoor om mijn lidmaatschap te blijven bevriezen. De bevroren periode wordt aan het einde van mijn contractduur toegevoegd.

Graag vernemen wij   uiterlijk Maandag 25 mei, via de onderstaande link de door u gekozen optie. 

KLIK OP DE AFBEELDING OM JE KEUZE DOOR TE GEVEN

Wanneer wij geen reactie ontvangen, zullen wij uw lidmaatschap vanaf 1 juni conform optie 1 voortzetten. 

Mocht het zo zijn dat u niet tijdig kunt reageren of onverhoopt deze e-mail gemist heeft, dan heeft u nadien, desgewenst, altijd nog de mogelijkheid uw keuze naar optie 2 te wijzigen en uw contract tot de officiële heropening te bevriezen.

We zouden het enorm waarderen wanneer u ervoor kiest ons te steunen, maar respecteren volledig de keuze wanneer u dit om persoonlijke reden niet kunt doen.

Outdoor Fitness en Groepslessen:
Vanaf maandag 18 mei zijn wij gestart met GRATIS outdoor fitness in Veldhoven en outdoor groepslessen in Veldhoven en Meerhoven.

Van leden kregen wij hier ontzettend veel leuke en positieve reacties op, maar werd er direct ook om uitbreiding van het aanbod gevraagd. Natuurlijk geven wij hier graag gehoor aan en hebben wij besloten het aantal lessen uit te breiden met :

Senioren fitness: maandag – woensdag – vrijdag van 10.15 – 10.45 uur (Veldhoven)
Arti kids: Vrijdag van 16.00 – 16.45 uur(Veldhoven)
Bootcamp/challenge: Vrijdag van 09.15 – 10.00 uur (Veldhoven en Meerhoven)

Voor deelname aan de groepslessen of om gebruik te maken van de outdoor fitness, kunt u zich aanmelden via e-mail info@artisport.nl of telefonisch via 040-2029491.

Het volledige lesrooster vindt u terug op de website onder het kopje nieuws.


Wij danken u voor uw aanhoudende steun en hopen zij aan zij met u deze periode door te komen.

Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten,

Bas Josiassen


ENGLISH VERSION

SUPPORT YOUR CLUB

Dear,

As many others, you have probably also watched yesterday’s press conference regarding the Corona virus. Unfortunately the government still hasn’t offered us the possibility to reopen earlier than the previous communicated 1st of September.

However, Prime Minister Rutte has clearly indicated that he is talking to the gyms to look at the options for a possible earlier reopening.

Because of this statement, we are somewhat hopeful and it is our silent expectation that we may be able to open the doors of both clubs on the 1st of July.

Due to all the preparations that we have worked very hard on, our entire team is ready to get started again as soon as possible, of course in accordance with all safety and hygiene rules as set by the RIVM.

Artisport, together with other local entrepreneurs, is a well-known name in Veldhoven and Meerhoven. The situation in which we currently live as a result of the Corona crisis is hard on us all. As you can probably imagine, the temporary cessation of all memberships from March 16th on, has profound consequences for the survival and therefore the future of our company.

It goes without saying that we will continue to do everything we can to ensure that our team members can keep their beloved job and our loyal, highly valued members their regular place to exercise, but to do so, we would need to ask for your help.

Unfortunately, the decisions taken by the government have lead to the fact that we see no other possibility than to start a “SUPPORT YOUR CLUB” campagne.

We would like to offer you 2 different options for the continuation of your membership with Artisport.

Option 1: Artisport family

I support Artisport for 100%! I would like to help Artisport and its team members to get through these difficult times. As from the 1st of June on, I choose to continue to pay the membership fee in full and refrain from any further compensation.

Option 2: I would like to freeze my membership

Unfortunately I see no possibility to support Artisport and choose to continue pausing my membership. The frozen period will be added at the end of my contract term.

We would kindly like to ask you to inform us about the option you have chosen, no later than Sunday the 24th of May via info@artisport.nl 

KLIK ON THE PICTURE TO REPORT YOUR CHOICE

If we do not receive a response, we will continue your membership from the 1st of June on, in accordance with option 1.

If you are unable to respond in time or have unexpectedly missed this e-mail, you can, if you wish to do so, always change to option 2 and freeze your contract until the official reopening.

We would highly appreciate it if you choose to support us, but fully respect the choice if you are unable to do so for personal reasons.

Outdoor Fitness and Group Lessons:

Monday the 18th of May, we started with FREE outdoor fitness in Veldhoven and outdoor group lessons in Veldhoven and Meerhoven.

We received a lot of nice and positive reactions from members, but we were also asked to see if there is any room for expansion of the offer. Of course we are happy to respond to this and we have decided to expand the number of lessons with:

Senior fitness: Monday – Wednesday – Friday from 10.15 a.m. – 10.45 a.m. (Veldhoven)

Arti kids: Friday from 4 – 4:45 PM (Veldhoven)

Bootcamp / challenge: Friday from 09.15 – 10.00 (Veldhoven and Meerhoven)

To participate in the group lessons or to make use of the outdoor fitness, you can register via the e-mail info@artisport.nl or by telephone at 040-2029491.

The entire timetable can be found on the website under section “news”.

We thank you for your continued support and hope to get through this period side by side with you.

Together we stand strong!

Best regards,

Bas Josiassen

Share this post

Scroll naar boven

WORD NU LID!

SPORT 4 WEKEN GRATIS!

INCL. GRATIS GOODIEBAG MET HANDDOEK EN BIDON